Podmínky užití

Podmínky užívání internetových systémů společnosti Recruitis.io s.r.o.

 • 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1 Společnost Recruitis.io s.r.o., IČO: 27508391, se sídlem ČSA 329, Hradec Králové 500 03, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23184 (dále jen „ČTP“) vydává tyto podmínky užívání Internetových systémů ČTP ve vztahu ke koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen “Podmínky”).
  • 1.2 Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž ČTP vstupuje s fyzickými osobami v souvislosti s jejich užíváním Internetových systémů ČTP zejména za účelem nalezení zaměstnání.
 • 2. Definice použitých pojmů
  • 2.1. Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

   Internetové systémy:

   internetové stránky společnosti www.PRACEvIT.cz, www.PRACEvCR.cz, www.PRACEvPRAZE.cz, www.PRACE-BRNO.cz, www.PRACEvHRADCI.cz, www.PRACEvPARDUBICICH.cz, www.PRACEvBUDEJOVICICH.cz, www.PRACEnaVYSOCINE.cz, www.PRACEvOSTRAVE.cz, www.PRACEvOLOMOUCI.cz, www.PRACEveZLINE.cz, www.PRACEvLIBERCI.cz, www.PRACEvUSTI.cz, www.PRACEveVARECH.cz, www.PRACEvPLZNI.cz, www.Recruitis.cz, www.cesky-trh-prace.cz, www.ProPersonalisty.cz a počítačové programy vytvořené ČTP určené k užívání (nejenom) ze strany Uživatelů.

   Užívání Internetových systémů:

   procházení, čtení a zápis do předem vymezených částí Internetových systémů při využívání Služeb, odpovídání na pracovní nabídky, ukládání svých dat.

   Uživatel:

   každá fyzická osoba, která používá Internetové systémy na počítačové síti internet.

   Účet:

   rozhraní, které vzniká na základě registrace Uživatele v Internetovém systému, díky kterému má Uživatel možnost využívat dalších Služeb.

   Profil:

   Sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Internetových systémů.

   Služby:

   veškeré služby aktuálně nabízené ČTP v rámci konkrétního Internetového systému uživatelům (například zveřejnění Profilu pro okruh potenciálních zaměstnavatelů určených ČTP, využívání Hlídačů nabídek k nalezení odpovídající pracovní nabídky podle zadaných kritérií, atd.).

 • 3. Registrace Uživatele
  • 3.1. Uživatelé jsou povinni se před Užíváním Internetových systémů zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Internetového systému, po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Internetových systémů. Registrace Uživatele je bezplatná.
  • 3.2. Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn k Užívání Internetových systémů.
  • 3.3. Uživatel může svůj Účet v Internetových systémech kdykoli bezplatně zrušit zasláním emailu na kterýkoli z kontaktních emailů uvedených na stránkách Internetového systému. Jedinou podmínkou pro zrušení účtu je zaslání žádosti z emailu, který je uveden v Profilu registrace. Pokud by uživatel ztratil přístup ke svému emailu, nebo Účtu a tím se mu znemožnilo účet zrušit, musí ČTP kontaktovat zasláním dopisu s notářsky ověřenými údaji (jména, příjmení, data narození), které korespondují s údaji účtu, který žádá zrušit. Zrušením Účtu dojde k (1) vymazání Profilu Internetových systémů (včetně veškerých vložených informací či dokumentů) vyjma bodu (3) uvedeném v tomto bodě a k (2) automatickému odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Uživatelem ČTP v průběhu registrace. (3) Nebudou Však smazány Odpovědi, které Uživatel učinil, pokud o to nebude Uživatelem výslovně požádáno. Tento bod je nadřazený bodu (2) tohoto odstavce, tím se rozumí, že pokud Uživatel odpověděl na nabídku práce prostřednictvím svého profilu nebo životopisu u něj uloženého a zároveň nezažádá o smazání i údajů o odpovědích, pak se jeho Profil přestane zobrazovat v Databázi životopisů a zruší se přístup k účtu Uživatele, ale v databázi Internetových systémů zůstane označen jako „smazaný“. Jeho profil a kompletní odpověď (včetně všech příloh) bude přístupný firmám, kterým uživatel v minulosti odpověděl na nabídku práce.
  • 3.4. Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.
  • 3.5. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě. Pokud ČTP či potenciální zaměstnavatel zjistí, že jeden člověk provedl registraci pod více jmény, ČTP si vyhrazuje právo další Účty konkrétního Uživatele bez upozornění odstranit.
  • 3.6. Uživatel si může vytvářet „Hlídače nabídek práce“, které emailem zasílají pracovní nabídky na uvedený email dle stanovených kritérií. Uživatel si může vytvořit několik takových Hlídačů. Upravit nebo smazat je může po přihlášení ve svém Účtu nebo na konci každého emailu je odkaz vedoucí k odhlášení (smazání Hlídače) od zasílání nabídek. Pokud má Uživatel více Hlídačů a chce je všechny zrušit (smazat), je třeba zrušení provést za každý vytvořený zvlášť.
 • 4. Průběh Užívání Internetových systémů
  • 4.1. Užívání některých Služeb je Uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Internetového systému po celou dobu existence Účtu.
  • 4.2. Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně, pokud nebude výslovně v případě konkrétní Služby ze strany ČTP uvedeno jinak.
  • 4.3. Po registraci bude Uživatel ČTP požádán o vytvoření vlastního Profilu, například za účelem jeho prezentace potenciálním zaměstnavatelům. Profil se skládá zejména ze základních údajů o Uživateli, údajů o jeho praxi, vzdělání, jazykových schopnostech či získané praxi z kurzů a školení. Profil má potenciálním zaměstnavatelům poskytovat přehled o Uživateli za účelem nabídnutí práce.
  • 4.4. V případě zadávání údajů do Profilu, které se mají zobrazit potenciálním zaměstnavatelům oprávněným následně Uživatele kontaktovat s případnou nabídkou zaměstnání, budou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Internetových systémů okamžitě a ve výjimečných případech (ověřování a kontrolování údajů) nejdéle do jednoho pracovního dne po řádném odeslání údajů.
  • 4.5. ČTP si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s hledáním práce, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není ČTP Uživatele povinna informovat.
  • 4.6. ČTP si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Internetových systémů (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Uživatel:
   • minimálně 3 roky neprovedl přihlášení do svého Účtu;
   • rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy, či které mohou poškodit dobré jméno ČTP či jiných osob;
   • v důsledku nestandardního Užívání Internetových systémů nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Internetové systémy a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Internetových systémů, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Internetových systémů, apod.);
   • opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky;
   • činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Internetových systémů; nebo
   • založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.
 • 5. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací
  • 5.1 Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Internetových systémů výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani ČTP. informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o identitě Uživatelů či poptávané pracovní pozici. ČTP je oprávněna za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů Uživatele kontaktovat.
  • 5.2 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel, který tyto informace uložil do Internetových systémů. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby ČTP uchovávala informace o zápisu dat do Internetových systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.
  • 5.3 Uživatel tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s Podmínkami pro případné řešení sporu s Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení Užívání Internetových systémů Uživatelem, který uvedl informace v rozporu s těmito Podmínkami.
  • 5.4 Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti se Službami především za účelem prezentace Uživatele potenciálním zaměstnavatelům mohou být veřejně přístupné.
 • 6. Nakládání s prezentovanými informacemi
  • 6.1 ČTP si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:
   • informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
   • informací se sexuálním podtextem;
   • informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;
   • informací o třetích osobách bez jejich vědomí;
   • informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst ČTP nebo jiných osob; nebo
   • informací zjevně nepravdivých.
  • 6.2 ČTP je oprávněna kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. Podmínek. ČTP je oprávněna upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s Podmínkami a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z Internetových systémů, a to i bez souhlasu Uživatele.
  • 6.3 Uživatel nemá k Profilu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany ČTP dle těchto Podmínek, veškeré informace o Uživateli (včetně životopisů, odpovědí či uložených oblíbených inzerátů) budou označeny jako smazané, mohou být z Internetových systémů vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části Internetových systémů. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany ČTP. ČTP je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany ČTP z důvodu porušení těchto Podmínek.
 • 7. Užívání cookies
  • 7.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Internetovým systémům ČTP.
  • 7.2 V rámci Internetových systémů používá ČTP cookies za těmito účely:
   • přihlášení a identifikaci uživatele; tyto cookies jsou nezbytné k udržení relace přihlášení napříč všemi stránkami Internetového systému.
   • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby ČTP byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
   • základní nastavení Internetových systémů i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
  • 7.3 Internetové systémy mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti ČTP slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:
   • Google Analytics – ČTP používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
   • kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky ČTP a remarketingu;
   • Google AdWords – ČTP může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky ČTP, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby ČTP. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.
  • 7.4 V nastavení prohlížeče může Uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 7.2.
 • 8. Odpovědnost ČTP
  • 8.1. Přístup k Účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. ČTP nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
  • 8.2. ČTP jakožto provozovatel Internetových systémů, negarantuje Uživatelům nalezení vhodné pracovní příležitosti ani trvání případného pracovního nebo obdobného poměru.
  • 8.3. ČTP neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení ČTP. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli ČTP. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně ČTP, zavazuje se ČTP bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. ČTP bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.
 • 9. Autorská práva a ochranné známky
  • 9.1 Veškerý obsah Internetových systémů je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím ČTP, popřípadě jejích poskytovatelů licence.
  • 9.2 Uživatel není oprávněn Užívat Internetové systémy nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu ČTP. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Internetových systémů ze strany Uživatelů.
  • 9.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Internetových systémech je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu ČTP jsou zakázány.
 • 10. Rozhodné právo
  • 10.1. Právní vztah mezi Uživatelem a ČTP se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.
 • 11. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Internetových systémech
  • 11.1 ČTP prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ČTP byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace: 00062589.
  • 11.2 ČTP prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb Uživateli, zpracovává na základě jejich souhlasu uděleného v rámci registrace Uživatele, v rámci Odpovědi na nabídku práce na Internetovém systému, popř. na základě souhlasu uděleného Uživatelem příslušnému správci či na základě smlouvy s příslušným správcem. ČTP je oprávněna obrátit se na Uživatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
  • 11.3 ČTP si (v souladu s poskytnutým souhlasem se zpracováním osobních údajů během registrace) vyhrazuje právo nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Uživatel uvedl ve svém Profilu. Informace o Uživatelích nebudou ze strany ČTP poskytnuty třetím osobám.
  • 11.4 Uživatelé berou na vědomí, že údaje nacházející se v Internetových systémech jsou ze strany ČTP zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany ČTP dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.
 • 12. Korespondenční údaje
  • 12.1 Korespondenční údaje ČTP jsou následující:
   Recruitis.io s.r.o.
   ČSA 329, Hradec Králové 500 03
  • 12.2. Pro kontaktování ČTP elektronickou cestou klikněte prosím na kontaktní formulář na www.cesky-trh-prace.cz.
 • 13. Závěrečná ustanovení
  • 13.1. ČTP je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek ji ČTP Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s ní Uživatel měl objektivní možnost seznámit.
  • 13.2. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 1. 2014.
  • 13.3. Pro subjekty využívající Internetové systémy v souvislosti se svým podnikáním platí samostatné Všeobecné obchodní podmínky ČTP.